Dokumenty


Statut Stowarzyszenia

wersja 3.0 z dn. 27.05.2023

Najważniejszy dokument Stowarzyszenia, określający jego ustrój, organizację, cele i metody działania.

Regulamin Stowarzyszenia

wersja 2.0 z dn. 01.06.2024

Zbiór reguł i zasad obowiązujących wewnątrz organizacji.

Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna

wersja 1.3 z dn. 27.05.2023

Zbiór zasad i opis postępowania w przypadku wystąpienia zachowań dyskrymujących, nierównościowych lub przemocowych.

Regulamin wspacria psychologicznego

wersja 1.0 z dn. 26.11.2021

Zbiór zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania ze wsparcia psychologicznego.

Regulamin grup wsparcia

wersja 1.1 z dn. 26.03.2023

Zbiór zasad dotyczących funkcjonowania i korzystania z grup wsparcia.

Sprawozdanie finansowe 2023

wersja 1.0 z dn. 1.06.2024

Raport finansowy Stowarzyszenia za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2023

wersja 1.0 z dn. 1.06.2024

Raport merytoryczny z działalności Stowarzyszenia za rok 2023