manifest


© fot. Aleksander Brylski 2022
"Równość się rzekło!" - tak podsumowujemy słowa polityków i polityczek, urzędników i urzędniczek, władz państwowych i samorządowych złożone w kampanii wyborczej. Tegoroczny Marsz Równości to przypominanie o obietnicach złożonych społeczności osób LGBTQ+ przez Koalicję 15 Października i pociąganie jej do odpowiedzialności za swoje zobowiązania. Maszerujemy, ponieważ słów o równości nie można rzucać lekko na wiatr. Polska zdecydowanie za długo była na szarym końcu państw Europy w przypadku wypełniania obowiązków względem swoich obywatelek i obywateli, przestrzegania i ochrony praw człowieka i dbanie o równość i bezpieczeństwo dla wszystkich. Zbyt wiele razy prawa i wolności osób należących do grup mniejszościowych były spychane na dalszy plan. Zbyt często mówiono nam, że czas o zadbanie o nasze prawa nie jest teraz. Zbyt wiele razy używano równości i wolności, jako pustych obietnic wyborczych bez pokrycia. Słowo się rzekło — żądamy równości TERAZ.

nasze postulaty

pełna równość małżeńska
Żądamy wprowadzenia pełnej i bezkompromisowej równości małżeńskiej tak, aby osoby mogły zawrzeć małżeństwo bez względu na ich tożsamość płciową lub orientację psychoseksualną. Prawo to powinno zabezpieczać interesy i godność osób LGBTQ+, zgodnie ze standardami praw człowieka i zawierać m.in. wspólnotę majątkową i wspólne rozliczanie podatków, prawo do dziedziczenia i zwolnienie z podatku od darowizn, prawo do pochówku i renty, zasiłek opiekuńczy, informację o stanie zdrowia drugiej osoby oraz przysposobienie dzieci. Powinno także odpowiednio zadbać o osoby transpłciowe, będące obecnie w związku małżeńskim, rozpoznać związki małżeńskie osób tej samej płci zawarte za granicą przed zmianą prawa oraz umożliwić transkrypcję aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych wydanych za granicą. Prawo o równości małżeńskiej powinno zostać wprowadzone w drodze przyjęcia rządowego projektu ustawy, a nie ogólnokrajowego referendum.
USPRAWNIENIE PROCESU TRANZYCJI
Żądamy usprawnienia procesu tranzycji w wymiarze prawnym, jak i medycznym, zabezpieczając interesy i godność osób transpłciowych. Nowelizacja prawa powinna obejmować m.in. ułatwienie procesu oznaczenia płci w dokumentach i zrezygnowanie z drogi sądowej na rzecz drogi administracyjnej, zniesienie dopasowania imienia w procesie zmiany imienia do płci (wzorem Hiszpanii) oraz liberalizację zasad dot. wyboru imienia nieistniejącego w rejestrze imion — uniezależnienie decyzji o zmianie imienia od opinii urzednika/urzędniczki. Żądamy także do rozpoznania niebinarności płci w polskim systemie prawnym i wprowadzenie trzeciego oznaczenia płci, odpowiadającej osobom niebinarnym czy interpłciowym, lub zrezygnowanie z markera płci. Apelujemy również o ułatwienie medycznego procesu tranzycji i refundacji terapii hormonalnej.
NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO I BEZPIECZEŃSTWO DLA OSÓB LGBTQ+
Żądamy natychmiastowej nowelizacji k.k. o definicję mowy nienawiści zgodnej z definicją Rady Europy oraz ścigania z urzędu przestępstw z nienawiści motywowanych queerfobią i transfobią. Zmiana prawa powinna dotyczyć m.in. dopisanie do zbioru cech prawnie chronionych orientacji psychoseksualnej oraz tożsamości płciowej, zapewniając bezpieczeństwo i prawną ochronę osobom należącym do mniejszości seksualnych. Nowelizacja prawa powinna obejmować kompleksowe i przekrojowe zmiany dot. każdego aspektu życia społecznego. Apelujemy również o wprowadzenie definicji przemocy ekonomicznej, zakazanie tzw. terapii konwersyjnych oraz rozszerzenie ochrony przed przemocą domową (również dla osób w kryzysie bezdomności).
RZETELNA EDUKACJA SEKSUALNA I ANTYDYSKRYMINACYJNA
Żądamy wprowadzenia do podstawy programowej rzetelnej i jakościowej edukacji seksualnej oraz edukacji antydyskryminacyjnej, która wyposaży osoby uczniowskie w wiedzę i umiejętność z zakresu m.in. reprodukcji i praw reprodukcyjnych, aborcji, antykoncepcji, świadomego i bezpiecznego seksu oraz zjawiska dyskryminacji, stereotypów i przestępstw motywowanych nienawiścią, jak i ich zapobiegania. Wzywamy do odblokowania dostępu organizacjom pozarządowym do nauczania w szkołach i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych, zgodniw z nową podstawą programową. Apelujemy także o objęcie ochroną (w tym rzetelnym wsparciem psychologicznym) osób należących do mniejszości społecznych w systemie edukacji. Ochrona ta powinna być zapewniona co najmniej na poziomie statutu szkoły/uczelni.
PRAWA REPRODUKCYJNE
Żądamy do natychmiastowej nowelizacji prawa dot. aborcji o uzależnione wyłącznie od decyzji osoby w ciąży prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia bez podawania przyczyny oraz zagwarantowanie dostępu do tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty i uniemożliwienia odmowy jej wydania poprzez powoływanie się na tzw. klauzulę sumienia. Wzywamy do nowelizacji k.k. przez zmianę definicji gwałtu na taką, która będzie oparta na braku świadomej zgody na stosunek płciowy. Prawo aborcyjne powinno zostać zmienione w drodze przyjęcia rządowego projektu ustawy, a nie ogólnokrajowego referendum.