Strzałka do góry
Ikonka zmiany języka na angielski Ikonka zmiany języka na polski

Stowarzyszenie Fabryka Równości zaprasza do zapoznania się z projektem pt.

„Unia Równości – prawo antydyskryminacyjne w praktyce”.

Celem projektu jest uwrażliwienie oraz zwiększenie skuteczności w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacji m.in. z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, religii, orientacji psychoseksualnej i niepełnosprawności. Jednym z celów szkolenia będzie zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawodawstwa wspólnotowego i krajowego, które precyzyjnie określa sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do dóbr i usług, edukacji czy ochronie zdrowia.

Program

Projekt Unia Równości, to warsztaty edukacyjne skierowane do osób praktykujących zawody prawnicze (adwokaci/adwokatki, radcy prawny/radczynie prawne) oraz studentów/studentek ostatniego roku, przygotowujących się do pełnienia zawodów prawniczych.

Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu praw podstawowych UE, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony praw osób narażonych na dyskryminację ze względu na wiek, płeć, przynależność etniczną lub narodową, przynależność do mniejszości seksualnej, niepełnosprawność, wyznawaną religię, poglądy polityczne mieszczące się w ramach dopuszczonych przez prawodawstwo krajowe (z wykluczeniem poglądów faszystowskich, neofaszystowskich, nazistowskich, neonazistowskich lub komunistycznych). Warsztaty dotyczą będą również tematyki ochrony prawa do organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach (spontanicznych i zorganizowanych/zgłoszonych) wraz z formalnościami z tym związanymi.

Program zbudowany został z dwóch części:

  • Część teoretyczna obejmuje 8 warsztatów, po 3 godziny każdy, prowadzonych przez aktywistów/aktywistki oraz współpracujących z nimi edukatorów/edukatorki i specjalistów/specjalistki.

  • Część praktyczna obejmuje 200h porad specjalistycznych, prowadzonych przez wyselekcjonowane osoby uczestniczące w kursie, na rzecz osób, których dotyczy poruszana w części pierwszej tematyka.

Całość programu rozpoczęła konferencja „Unia Równości dla osób LGBTIQ – Strategia KE walki z homofobią, bifobią i transfobią.” (ang. „Union of Equality for LGBTIQ people – Strategy of the European Commision against homofobia, biphobia and transphobia.”) z udziałem:

  • Helena Dalli - komisarz UE ds. równości

  • Peter Hummelgaard Thomsen - Duński minister ds. pracy i równości

  • Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce

  • Andrzej Stambulski - przewodniczący Rady Miejskiej Szprotawy

  • Anna Maria Żukowska - wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds.Równouprawnienia Społeczności LGBT+

  • Ida Mickiewicz-Florczak - Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości

Spotkanie prowadziła: Karolina Zbytniewska - Redaktorka naczelna EURACTIV Polska

Nagranie z konferencji „Unia Równości dla osób LGBTIQ – Strategia KE walki z homofobią, bifobią i transfobią.”

Kontakt

Email: unia@rownasie.pl

Tel.: +48 667 414 449


Projekt Unia Równości jest realizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Fabryka Równości.

Logo Fabryki Równości Logo Komisji Europejskiej